SAĞLIK

Harran Üniversitesi personel alacak

Harran Üniversitesi, 50 tanesi hemşire olmak üzere 60 tane sağlık personelini işe alacak. Adayların, ilanın yayınlandığı 17 Haziran tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17 Haziran’da açılan ilanın açıklama kısmında “Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İlanda; farklı şartlarla 50 hemşire, 1 psikolog, 1 fizyoterapist, 3 ebe, 1 laborant, 3 röntgen teknisyeni ve 1 diğer sağlık personeli alınacağı belirtildi.

Harran Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda, alım şartları şöyle sıralandı:

I ) GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı,

Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları

için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz

ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa

edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu

belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı

durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili

belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

  1. II) BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai

saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru

yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya

istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa

dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

III) İSTENEN BELGELER:

1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/)

adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol

edilecektir.)

3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

5) Kimlik Fotokopisi

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi

tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı

yazının aslı.

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp

çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı

istenecektir.

  1. IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim

listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru

bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak

kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit

edilenler olması durumunda bunların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme

yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

1) Yukarıda istenen belgelerin sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru

yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi

gerekmektedir.

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı

feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey

Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu